Privacy policy

De 3 Linden Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

De 3 Linden Makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als De 3 Linden Makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

De 3 Linden Makelaardij Watertoren 49 b, 3247 CL Dirksland, 0187-60 04 25, info@d3l.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de 3 Linden Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van koopovereenkomsten
 • Het attenderen op nieuw aanbod
 • Het aangaan van opdrachtbevestigingen
 • Het aangaan van verkoopopdrachten
 • Het aangaan van aankoopopdrachten
 • Het aangaan van taxatieopdrachten
 • Het aangaan van (ver)huuropdrachten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam/voorletters/tussenvoegsel, adres, postcode, woonplaats, land, emailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, legitimatiebewijs met nummer en geldigheidsdatum.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • notarissen
 • makelaars
 • taxateurs
 • vastgoedfotograaf
 • Wazzup Software (database)
 • Hypotheekadviseurs

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te staan. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De 3 Linden Makelaardij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Bewaarplicht voor de Wwft bedraagt 5 jaar
 • Bewaarplicht voor de NRVT bedraagt 7 jaar
 • Bewaarplicht voor taxaties bedraagt 7 jaar
 • Bewaarplicht fiscaal bedraagt 7 jaar

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Onze computersysteem en mobiele telefoons zijn beveiligd met een inlogcode. Onze deuren en kasten zijn beveiligd met sloten en/of cijfercodes. Ons kantoor is beveiligd met een IP-camera.

De 3 Linden Makelaardij heeft een externe systeembeheerder voor o.a. het plaatsen van de nieuwste virusscanner.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Kunnen wij u helpen?